GIỚI THIỆU VỀ KURARAY TRADING

Giới thiệu tập đoàn Kuraray và sợi vinylon trong sản xuất ngói lợp Fuji (Fuji Việt Nam)

link liên kết: http://www.kuraray-trading.co.jp/eng/