NVKD: Nguyễn Minh Tiến

Thông tin liên hệ

Họ và tên: Nguyễn Minh Tiến
Mã NV: FJ 005
DOB: 12/02/1986
ID: 030086005985
Add: Hải Dương
Tel: 0973927555