NVKD: Nguyễn Thanh Bình

Thông tin liên hệ

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
Mã NV: FJ003
DOB: 10/10/1985
ID: 026085003735
Add: Vĩnh Phúc
Tel: 0372402022