NVKD: Nguyễn Trung Dũng

Thông tin liên hệ

Họ và tên: Nguyễn Trung Dũng
Mã NV: FJ 002
DOB: 29/01/1981
ID: 030081001688
Add: Hải Dương
Tel: 0986140485