NVKD: Phạm Đình Tư

Thông tin liên hệ

Họ và tên: Phạm Đình Tư
Mã NV: FJ 007
DOB: 13/10/1993
ID: 030093001742
Add: Hải Dương
Tel: 0382860622