Dự án: Golf Sky-Lake Lương Sơn, Hòa Bình
Năm thực hiện: 2011 – 2012

Golf Skylake